Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PIERWSZYTANIECONLINE.PL

 

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];
   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.pierwszytanieconline.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym w tym towary wirtualne występujące w formie plików dostarczanych do klienta drogą elektroniczną.
   7. Darmowa Próbka Towaru - dotyczy towarów wirtualnych i jest to plik dostarczany do klienta drogą mejlową, który zawiera fragment danego towaru.
   8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem:www.pierwszytanieconline.pl
   2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.pierwszytanieconline.pl prowadzony jest przez firmę "KIMI-ARTS" Paweł Staliński dalej zwany "KIMI-ARTS" (ul. Bukowińska 12/1510A, 02-703 Warszawa) NIP: 5291284618; Regon: 369278301; adres poczty elektronicznej: info@pierwszytanieconline.pl; numer telefonu kontaktowego +48 737 475 479
   4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
   5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    • -komputer, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;
    • -aktywne konto poczty elektronicznej;
    • -przeglądarka z włączoną obsługą Java Script i Cookies: Internet Explorer 8.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 3.5 lub nowsza wersja, Google Chrome 6 lub nowsza wersja, Safari 5 lub nowsza wersja;
    • -minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli;
   6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
   7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Kimi-Art zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.organizer-slubny.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta.
   2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
   4. Kimi-Arts może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
    3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Kimi-Arts za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Kimi-Arts
   5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Kimi-Arts
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Kimi-Arts i jego pracowników
    5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
    7. Nierozpowszechniania, nieudostępniania i nieodtwarzania publicznego plików będących towarami wirtualnymi bez względu na formę i cel takich działań.
    8. Niemodyfikowania, niepowielania, niekopiowania zakupionych towarów lub ich fragmentów. Nieingerowania w format plików (np. zmiana formatu na inny), nieusuwania logotypów, znaków wodnych i innych oznaczeń.
    9. Dbania o to by, żadna nieupoważniona osoba nie miała dostępu do zakupionego towaru w sposób, który umożliwiłby jej powielenie i/lub dystrybucję towaru bez zgody sklepu. Dbania o to, by żadna nieupoważniona osoba nie wykorzystała towaru w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich działań, sklep może wystosować roszczenia względem znanego nabywcy (klienta) z tytułu łamania praw autorskich.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pierwszytanieconline.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy,
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” .
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kimi-Arts Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia.  Przesłana wiadomość zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

   11. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.

   12. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.

   13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
    1.Błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia
    2. Nie wykonania przelewu w należytej wysokości w czasie 2 dni roboczych.
    3. Braku odbioru wysłanej przesyłki.
   15. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pierwszytanieconline.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   16. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Oprogramowanie niezbędne do odtwarzania zakupionych Towarów
   1. W celu korzystania z Towarów wirtualnych (odtwarzania plików video zawierających instruktaż), niezbędne jest oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików w formacie MP4 na urządzeniu, na którym klient będzie chciał odtwarzać zakupiony plik. Klient musi zadbać o niezbędne oprogramowanie i kodeki we własnym zakresie. Sklep nie dostarcza oprogramowania potrzebnego do odtwarzania plików. Sugerujemy pobranie darmowej próbki Towaru, znajdującej się na karcie Towaru w celu upewnienia się, że plik w danym formacie odtwarza się na urządzeniu klienta.
   2. Do pobrania zakupionego pliku niezbędna jest odpowiednia ilość wolnego miejsca na dysku twardym urządzenia, na które pobierany jest plik ( od 1.1GB  do 1.5 GB na każdy kupiony produkt) 
   3. Do pobrania zakupionego pliku niezbędne jest połączenie z internetem.
 1.     Ceny i metody płatności
   1. Ceny Towarów podawane są w kwotach brutto w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.
   1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
    1. przelewem na numer konta bankowego: 86 1950 0001 2006 0052 6285 0003
    2. płatnością w systemie "IAI Pay"
    3. płatnością w systemie "Przelewy24"
    4. płatnością w systemie "payu"
    5. płatnością w systemie paypal
    6. płatnością kartą Visa i MasterCard
                    7.Dostawa
   1. Towary prezentowane w sklepie www.pierszytanieconline.pl są Towarami wirtualnymi. Dostęp do plików będących towarem, klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta. Zakupione Towary będą również dostępne w Panelu klienta w zakładce "moje pliki" po zalogowaniu do konta klienta w serwisie www.pierwszytanieconline.pl Aby przejść do zakładki "moje pliki" należy kliknąć: "Twoje konto"( w prawy górnym rogu ekranu), następnie "pliki do pobrania". Link bezpośredni do zakładki "moje pliki" będzie też wysyłany do klienta w wiadomości e-mail na adres wskazany przez klienta podczas składania zamówienia. Wiadomość z linkiem będzie wysyłana po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na koncie Sklepu.
   2. Plik z Towarem wirtualnym klient może pobrać dowolną ilość razy w przeciągu 180 dni od momentu opłacenia zamówienia.
   3. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia drogą mailową, pisząc na adres:
    pierwszytanieconline@gmail.com jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy
                    8. Regulamin używania Vouchera:
 1. Voucher nie jest wymienny na gotówkę.
 2. Voucher można wykorzystać tylko raz.
 3. Voucher można wykorzystać do zakupu jednego kursu. 
 4. W celu wykorzystania Vouchera należy odwiedzić stronę www.pierwszytanieconline.pl/code
 5. Termin ważności Vouchera upływa po terminie wskazanym na Voucherze.

9. Regulamin używania Karty Podarunkowej:

 

 1. Karta podarunkowa nie jest wymienialna na gotówkę.
 2. Karty podarunkowej można użyć tylko raz.
 3. Karta Podarunkowa może być wykorzystana tylko w całości. Jeżeli wartość składanego zamówienia jest niższa niż wartość karty to różnica nie jest zwracana.
 4. W celu wykorzystania Karty Podarunkowej należy podczas dokonywania zakupów w sklepie pierwszytanieconline.pl wybrać jako metodę płatności "Karta podarunkowa" a następnie podać numer karty.
 5. Termin ważności Karty Podarunkowej  wynosi 90 dni od daty zakupu. Jeżeli termin ważności upłynie a Karta nie zostanie wykorzystana to jej wartość nie zostaje zwrócona klientowi.

 

10. Zamówienie Specjalne
 1. zamówienie przez Klienta Towaru lub Towaru wirtualnego na specjalne życzenie, spoza listy Towarów dostępnych w sklepie, lub zakładających znaczną modyfikację Towaru dostępnego w Sklepie. Ceny za Zamówienia Specjalne są ustalane indywidualnie z Klientem, przed złożeniem zamówienia i zależą od stopnia skomplikowania zamówienia. Termin realizacji Zamówień Specjalnych są ustalane indywidualnie z klientem, przed złożeniem zamówienia. Zamówienia Specjalne są płatne z góry (przelewem bankowym) i nie podlegają zwrotowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
 2. zamówienie specjalne klient może złożyć wysyłając wiadomość na mejla info@pierwszytanieconline.pl
 3. Składając zamówienie specjalne, klient powinien podać dane niezbędne do wystawienia faktury elektronicznej (Imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, edres e-mail do wysyłki faktury elektronicznej, w przypadku firmy również numer NIP)
 4. Towar Wirtualny (video z instruktażem) z zamówienia specjalnego będzie dostarczony do klienta za pośrednictwem platformy wetransfer.com poprzez wysłanie klientowi linku do pobrania pliku na adres e-mail wskazany przez klienta. Klient może pobrać plik w przeciągu 7 dni od momentu przesłania linku.
 5. Jeżeli klient nie zdąży pobrać pliku we wskazanym terminie może wysłać do sklepu prośbę o ponowne wgranie materiałów i ponowne przekazanie linku do pobrania. Pierwsze "ponowne wgranie pliku" jest darmowe. Każde kolejne "ponowne wgranie pliku" jest płatne 25 zł ( przelewem bankowym). Towar Wirtualny może zostać ponownie wgrany przez okres 180 dni od momentu dokonania zakupu.
 6. Video z zatańczoną choreografią do zamówienia Specjalnego zostanie zamieszczone na Platformie YouTube. Klient otrzyma Link do Video na wskazany adres e-mail. Video z zatańczona choreografią ma charakter poglądowy i nie jest przedmiotem sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie video z instruktażem.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do włączenia Towaru Wirtualnego z Zamówienia Specjalnego do stałej oferty sklepu. (Istnieje możliwość złożenia Zamówienia Specjalnego bez prawa do późniejszego włączenia Zamówienia do oferty sklepu. Wycena takiego wariantu  jest ustalana indywidualnie z klientem przed złożeniem zamówienia. )

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY-pouczenie obowiązkowe

1) Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.

2) Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie). Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i znajduje się na końcu regulaminu ( załącznik 1)

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

a.      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e.      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. (konsument potwierdza fakt, iż został poinformowany o utracie prawa odstąpienie od umowy, elektronicznie, składając zamówienie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, że akceptuje regulamin oraz chce natychmiastowego świadczenia usług i rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić w ciągu 14 dni a przy tym został powiadomiony przez Prowadzącego Serwis o tym, że utracił przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody na rozpoczęcie świadczenia przez Prowadzącego Serwis usługi przed upływem terminu 14 dni od zawarcia tejże umowy.)

f.       w której przedmiotem świadczenia jest zamówienie Specjalne, tzn. dotycząca sprzedaży produktu, który został wyprodukowany według specyfikacji klienta, spersonalizowany lub wykonany na specjalne życzenie klienta.

3) Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Klientowi jedynie w stosunku do Produktu, który zostaje zwrócony w niezmienionym stanie, który był używany jedynie w zakresie niezbędnym do zapoznania się z jego charakterem, właściwościami i funkcjonowaniem. Prosimy o wysyłanie produktów wraz z nieuszkodzonym opakowaniem.

4) Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

5) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w paragrafach poprzednich, Umowę Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą uważa się za niezawartą.

6) W razie odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie).

7) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

8) Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

REKLAMACJE

1.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary wirtualne w postaci plików wolnych od wad technicznych. W przypadku uszkodzeń technicznych pliku z Towarem, sklep zobowiązuje się zamienić plik na wolny od wad i umożliwić klientowi ponowne jego pobranie.

2. Reklamacje mogą być złożone w formie elektronicznej i przesłane na adres info@pierwszytanieconline.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz wskazać numer zamówienia i produkt, którego dotyczy reklamacja.  Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient, który uczy się Tańca korzystając z filmu instruktażowego zakupionego w sklepie www.pierwszytanieconline.pl, w postaci Towaru wirtualnego,  ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Ponadto klient ponosi odpowiedzialność za wyniki i postępy w nauce tańca.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie Towary oraz darmowe próbki Towarów stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) i jako takie podlegają ochronie prawnej.

2. Nabywca Towaru, może go użytkować zgodnie z przeznaczeniem to znaczy: Odtwarzać na urządzeniach elektronicznych w celu zapoznania się z treścią, wprowadzać do pamięci komputera, tabletu, telefonu i innych stosownych urządzeń elektronicznych w zakresie własnego użytku i  bez możliwości ingerowania w jego treść i formę. Bez możliwości publicznego odtwarzania lub udostępnia, powielania, udostępniana osobom trzecim i/lub wykorzystywania  w sposób niezgodny z prawem w całości lub we fragmentach. Bez możliwości zmiany formatu pliku, edytowania, usuwania oznaczeń i logotypów.

3. Żadna część Sklepu, w tym w szczególności jego nazwa handlowa, slogany (tj. hasła reklamowe), logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Prowadzącego Sklep.

4. Przystępując do korzystania ze Sklepu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

5. Użytkownik ma obowiązek korzystania ze sklepu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

INNE

a) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić tylko w wypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

Adresat: 

Kimi-Arts

Bukowińska 12/1510A

02-703 Warszawa,

pierwszytanieconline@gmail.com

Niniejszym informuję że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: 

................................................................................................................................

Zamówionych/dostarczonych dnia............................../.......................................

Imię i nazwisko konsumenta..................................................................................

Adres konsumenta

................................................................................................................................

Numer bankowy na jaki ma zostać wykonany zwrot...............................................

...............................................................................................................................

Data........................................................................................................................

Podpis konsumenta (jeżeli niniejszy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………..

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Akceptuję
pixel